MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» C# » 点击GRIDVIEW某行就弹出这行详细信息的窗口

点击GRIDVIEW某行就弹出这行详细信息的窗口

www.myexceptions.net  网友分享于:2013-12-18  浏览:816次
点击GRIDVIEW某行就弹出这行详细信息的窗口.
点击GRIDVIEW某行就弹出这行详细信息的窗口.
如何实现?

------解决方案--------------------
用CellClick事件不行吗????

------解决方案--------------------
你可以在单击或者双击某行内容的同时,获取这行的主键,
然后用这个主键去查找出你所要的详细信息!

文章评论

软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有